UNDERRETNING OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Version 4. Gældende pr. 1. september 2023.

Registrerede: klienter, modparter, hjemmesidebesøgende, kontaktpersoner hos forbundne aktører

a) Dataansvarlig

Den dataansvarlige er MW Law, cvr. 34837821. MW Law er et advokatfirma drevet som enkeltmandsvirksomhed.

b) Databeskyttelsesrådgiver

MW Law har ingen databeskyttelsesrådgiver.

c) Formål og retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger
MW Law behandler personoplysninger efter disse formål og retsgrundlag:

Formål: Gennemføre kundekendskabsprocedurer

Retsgrundlag: *HVL § 10 og **DBL § 11, stk. 2, nr. 2, jf. ***GDPR art. 6, stk. 1, litra c og GDPR § 87.

Formål: Gennemføre interessekonflikttjek

Retsgrundlag: ****RPL § 126, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra c 

Formål: Varetage klientforholdet

Retsgrundlag: GDPR § 6, stk. 1, litra b

Formål: Advokatrådgivning og ekspeditioner

Retsgrundlag: GDPR § 6, stk. 1, litra b og f.  DBL § 11, stk. 2, nr. 4, jf. DBL § 7, stk. 1, jf. GDPR art. 9, stk. 2, litra f og GDPR art. 87. DBL § 8, stk. 3, 1. eller 2. pkt., jf. GDPR art. 10. GDPR art. 9, stk. 2, litra a.

Formål: Procesførelse (tvister)

Retsgrundlag: GDPR § 6, stk. 1, litra b og f. DBL § 11, stk. 2, nr. 4, jf. DBL § 7, stk. 1, jf. GDPR art. 9, stk. 2, litra f og GDPR art. 87. GDPR § 9, stk. 2, litra f. DBL § 8, stk. 3, 1. eller 2. pkt., jf. GDPR Art. 10.

Formål: Drift/administration af virksomheden

Retsgrundlag: GDPR § 6, stk. 1, litra b og f. DBL § 11, stk. 2, nr. 4, jf. DBL § 7, stk. 1, jf. GDPR art. 9, stk. 2, litra f og GDPR art. 87.

Formål: Overholde lovgivning/ret og afgørelser

Retsgrundlag: GDPR § 6, stk. 1, litra c DBL § 11, stk. 2, nr. 4, jf. DBL § 7, stk. 1, jf. GDPR art. 9, stk. 2, litra f og GDPR § 87. RPL, jf. GDPR art. 9, stk. 2, litra f.  RPL, jf. GDPR art. 10

Formål: Indgive eller besvare anmodninger, fx ifølge ikke-bindende afgørelser.

Retsgrundlag: GDPR art. 6, stk. 1, litra a og f.

*Hvidvaskloven, **Databeskyttelsesloven, ***Databeskyttelsesforordningen, ****Retsplejeloven

d) Den registreredes egen oplysningspligt

Den registrerede er ikke forpligtet af lov til at meddele personoplysninger til MW Law. Det er dog en forudsætning for, at et opdrag kan indgås, og når opdrag er indgået, er klientens meddelelse af personoplysninger ofte påkrævet ifølge opdraget.

Hvis den registrerede, og denne er klient, ikke meddeler MW Law påkrævede personoplysninger, kan det betyde, at MW Law ikke kan varetage klientens sag forsvarligt og derfor må udtræde af sagen.

e) Vores eller tredjemands legitime interesser, når disse udgør retsgrundlaget for behandlingen

For registrerede, der ikke er klienter, vil behandlingen ofte være baseret på MW LAW’s eller klientens legitime interesser. Disse interesser er i) varetagelse af klientens interesser og krav og ii) varetage drift/administration af advokatfirmaet iii) indgive eller besvare anmodninger og opfylde ikke-bindende afgørelser, typisk fra myndigheder, enten i MW LAW’s eller klientens interesse.

Ved besøg på hjemmeside er cookies begrænset til, hvad der er nødvendigt for, at hjemmesiden kan fungere, dvs. til nødvendige, tekniske sessionscookies, hvorfor behandlingen ligeledes kan støttes på MW Law’s legitime interesser, og med hjemmel i cookiebekendtgørelsens § 4.

f) Kategorier af personoplysninger

I kategorien almindelige personoplysninger behandler vi som udgangspunkt følgende typer: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer.


Derudover behandler vi sagsspecifikke personoplysninger. Hermed menes, at vi behandler førnævnte og andre typer af almindelige personoplysninger, CPR-nummer, oplysninger om strafbare forhold samt følsomme oplysninger afhængig af behovet i den konkrete sag. Det er typisk sagstypen og retsområdet, der afgør, hvilke kategorier, der er relevante i den specifikke sag.

På grund af advokatfirmaets profil vil følsomme oplysninger, som behandles, typisk være helbredsoplysninger og fagforeningsforhold.

Ved besøg på hjemmeside sker registrering af IP-adresse og oplysninger du måtte indtaste på sitet, som slettes, når browseren lukkes.

g) Hvorfra indsamler vi personoplysningerne?

Vi indsamler som udgangspunkt oplysninger om registrerede fra klienten.

Undertiden indsamler vi også oplysninger fra offentlige databaser, såsom virk.dk, tinglysning.dk og internettet i bred forstand.

Vi indsamler også oplysninger fra modparter, samarbejdspartnere, andre advokater, forsikringsselskaber, banker, revisorer, politiet, domstole, myndigheder og andre relevante offentlige og private aktører, som vi har eller får ved driften af advokatvirksomheden og varetagelse af sagen. Det er forskelligt fra sag til sag, hvilke aktører, der er relevante.

h) Hvem modtager personoplysninger – kategorier af modtagere?

MW Law videregiver personoplysninger i overensstemmelse med lovregler, afgørelser og den for advokater lovpligtige tavshedspligt.


Hvilke kategorier af modtagere videregivelse sker til afhænger af den konkrete sag. Det vil typisk være klienter, modparter, samarbejdspartnere, Advokatsamfundet, IT-leverandører, andre advokater, revisorer, forsikringsselskaber, banker, politiet, domstole, myndigheder og andre relevante offentlige og private aktører, som vi har eller får ved driften af advokatvirksomheden og varetagelse af sagen. Det er forskelligt fra sag til sag, hvilke aktører, der er relevante.

Desuden bruger MW Law databehandlere inden for IT, som modtager personoplysninger. Oplysningerne behandles i den forbindelse alene til MW Law’s formål og under fortrolighed. En databehandler må ikke behandle oplysningerne til egne formål eller videregive oplysningerne.

i) Hvilket tidsrum opbevarer vi personoplysningerne?

Under hensyntagen til de retlige standarder, navnlig advokatens rådgiveransvar, der gælder for opbevaring og dokumentation af den ydede rådgivning, opbevares sagsrelaterede oplysninger som udgangspunkt i 10 år fra sagens afslutning til udgangen af et år. En sag er afsluttet, når den har nået sin naturlige afslutning i overensstemmelse med opdraget. Klientkortet gemmes i højst 1 år regnet fra det tidspunkt, hvor klienten ikke længere har nogen aktiv sag til udgangen af et år. Personoplysninger, der indgår i bogførings- og regnskabsmateriale slettes efter 5 år til udgangen af et år regnet fra det år, som materialet angår.

j) Dataoverførsler af personoplysninger til tredjelande

MW Law foretager som udgangspunkt ikke dataoverførsler til ikke-sikre tredjelande.

Overførsler kan dog undtagelsesvist komme på tale i den enkelte sag. Det kan fx være, hvis MW Law som led i sagen skal korrespondere med aktører i udlandet. I det tilfælde sikrer MW Law forinden et overførselsgrundlag, dvs. en hjemmel, til overførslen.

Som et andet eksempel, hvor overførsel undtagelsesvist kan ske, er, hvis sagen er af hastende karakter, og der er risiko for skadevirkning for den registrerede, der er klient, hvis behandlingen i form af overførsel ikke gennemføres. I sådan en situation sker overførslen på det retsgrundlag, der efter situationen finder anvendelse. I helt særlige tilfælde, hvor overførslen er baseret på legitime interesser, vil Datatilsynet blive underrettet. Det fremgår af forordningen artikel 49, hvorledes overførsel kan ske.

For at undgå utilsigtede overførsler, er det vigtigt, at den registrerede kommunikerer med MW Law på den af MW Law anviste måde.

k) Automatiske afgørelser, herunder profilering

MW Law anvender ikke automatiske afgørelser eller profilering som omhandlet i artikel 22, stk. 1 og 4.

l) Behandling på grundlag af samtykke. Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis du har givet os dit samtykke til en bestemt behandling af dine personoplysninger, jf. artikel 6, stk. 1, litra a), eller artikel 9, stk. 2, litra a), skal vi gøre dig opmærksom på, at du har retten til at trække samtykket tilbage på ethvert tidspunkt, uden dog at dette berører lovligheden af behandling, der er baseret på samtykke, inden tilbagetrækning heraf.

m) Anmodning om udøvelse af registreredes rettigheder

Registrerede har rettigheder ifølge databeskyttelsesforordningen, som kan udøves over for MW Law som dataansvarlig. Den registrerede kan anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling og til at gøre indsigelse mod behandling samt til at gøre retten til dataportabilitet gældende. Anmodning indsendes til advokat Mads Wilmann på ovenstående e-mail.

n) Retten til at klage til Datatilsynet

Som registreret kan man klage til Datatilsynet, hvis man er uenig eller utilfreds med den måde, som MW Law behandler den registreredes personoplysninger på.

Datatilsynet opfordrer til, at man først henvender sig til den dataansvarlige, dvs. til os. Den opfordring vil MW Law tilslutte sig, da en forudgående henvendelse kan medvirke til at afklare om klagen har grundlag, og/eller om forholdet kan bilægges eller berigtiges f.eks. ved udøvelse af rettigheder som nævnt ovenfor i litra m. Skriv da til Mads Wilmann på e-mailadressen i bunden af hjemmesiden.